حسابداری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام + 131

استراتژی تحلیل تکنیکال استراتژی روش خرید و نگهداری روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال روش های خرید سهام با استفاده از روش خرید و نگهداری بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پایان نامه روش های خرید سهام

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام       چکیده :  در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله  سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.         کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال روش خرید و نگهداری میانگین های متحرک شاخص قدرت اندازه حرکت استراتژی های سرمایه گذاری       مقدمه سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:   الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛ ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).   این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)   درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.  مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.   تقریبا  هیچگونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.             فهرست مطالب مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام فصل اول:  کلیات تحقیق 1 1-1مقدمه 2 2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3 3-1اهداف تحقیق 4 4-1فرضیه های تحقیق 5 5-1جامعه آماری و حجم آن 5 6-1بر آورد حجم نمونه 6 7-1روش گرد آوری اطلاعات 6 8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6 9-1مفاهیم و واژگان تحقیق 8 1-9-1میانگین متحرک: 8 2-9-1اندیکاتور 8 3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت 9 4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی 9   فصل دوم: پیشینه تحقیق 10 1-2مقدمه 11 2-2مبانی نظری تحقیق 12 1-2-2روش پرتفولیو 12 2-2-2تحلیل بنیادی 14 1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15 2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15 3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16 4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16 3-2-2تحلیل تکنیکال 16 3-2استراتژی های سرمایه گذاری 18 1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 19 1-1-3-2استراتژی شتاب 19 2-1-3-2استراتژی معکوس 20 3-1-3-2اقلام تعهدی 21 4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی 22 2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 25 1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک 25 1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26 2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون 26 3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی 27 4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی 29 5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر 29 4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 31 1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 32 5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32 6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33 7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 36 8-2تحقیقات خارج از کشور 41 1-8-2تحقیق الکساندر 41 2-8-2تحقیق فاما و بلوم 42 3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر 42 4-8-2تحقیق جیمز 42 5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون 43 6-8-2تحقیق بروک و همکاران 44 7-8-2تحقیق بلوم و همکاران 46 تحقیق بسمبیندر و چان 46 9-8-2تحقیق هادسون و همکاران 47 10-8-2تحقیق میلز 47 11-8-2تحقیق جینکای 48 12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین 48 13-8-2تحقیق وایت و همکاران 48 14-8-2تحقیق رانتر و لیل 49 15-8-2تحقیق وانگ و همکاران 49 16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور 50 17-8-2سوک جون لی و همکاران 50 18-8-2شین یون وانگ و همکاران 51 19-8-2کوکوهان چن و همکاران 51 20-8-2هارن و پاولو 51 9-2تحقیقات در داخل کشور 51   فصل سوم: روش انجام تحقیق 54 1-3مقدمه 55 2-3روش تحقیق 55 3-3جامعه آماری و حجم آن 56 4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56 5-3فرضیه تحقیق 58 6-3فرضیه های تحقیق 58 7-3روش گرد آوری اطلاعات 59 8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59 9-3تعریف مفاهیم و واژگان 61 1-9-3اندیکاتور 61 2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63 5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی 67 10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68 11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق 71 الف) قیمت سهام شرکتها: 71 ب)مجامع عادی: 71 ج) مجامع فوق العاده: 71 12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری 72 13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72 1-13-3آزمون آماریt 73 2-13-3آزمون ویل کاکسون 73   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75 1-4مقدمه 76 2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق 76 3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق 77 4-4آزمون آماری 89 1-4-4فرضیه اول 89 1-1-4-4سالانه 89 2-1-4-4دوساله و سه ساله 91 2-4-4فرضیه دوم 94 1-2-4-4سالانه 94 2-2-4-4دوساله و سه ساله 96 3-4-4فرضیه سوم 98 1-3-4-4سالانه 98 2-3-4-4دوساله و سه ساله 100   فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر 104 1-5مقدمه 105 2-5خلاصه تحقیق 105 3-5نتیجه گیری 106 4-5پیشنهادات علمی 109 1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 109 منابع 112 منابع فارسی 112 منابع خارجی 115     فهرست جدول ها جدول 1 1:محاسبه میانگین متحرک موزون 27 جدول3 1:شرکت های مورد بررسی 57 جدول4 1:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری 78 جدول4 2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA 81 جدول ‏4 3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82 جدول4 4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA 84 جدول 4‏ 5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری 85 جدول4 6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری 85 جدول4 7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86 جدول4 8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت 87 جدول4 9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت 88 جدول4 10: نتایج آزمون T-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89 جدول4 11: آزمون Tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA 92 جدول4 12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA 93 جدول ‏4 13:آزمون Tهمبسته برای داده های روش RSI 94 جدول4 14:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96 جدول4 15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97 جدول4 16:آزمون Tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA 99 جدول4 17:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی 101 جدول4 18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA 102     فهرست شکل ها شکل1 1: رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 شکل1 2: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت 32 شکل1 3:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33 شکل1 4:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت 34 شکل1 5: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت 34 شکل1 6: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک 35 شکل1 7:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت 36 شکل3‏ 1:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول 69 شکل3 2:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم 70 شکل3-3:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم 71   135000 استراتژی تحلیل تکنیکال استراتژی روش خرید و نگهداری روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال روش های خرید سهام با استفاده از روش خرید و نگهداری بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پایان نامه روش های خرید سهام
 • علوم اجتماعی دانلود چارچوب و مبانی نظری کنش ارتباطی و بی هنجاری با فرمت word + 34
 • مبانی نظری هنجار ادبیات نظری هنجار چارچوب نظری هنجار فصل دوم پایان نامه هنجار خرید مبانی نظری هنجار دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود چارچوب و مبانی نظری کنش ارتباطی و بی هنجاری با فرمت word با لینک مستقیم…

 • علوم اجتماعی دانلود تحقیق ارتباطات و فناوری با فرمت ورد + 18
 • دانلود تحقیق فناوری تحقیق فناوری doc تحقیق کامل ارتباط تحقیق درباره فناوری تحقیق ارتباط با فرمت ورد تحقیق درمورد ارتباط چیست تحقیق دانش آموزی درباره ارتباط تحقیق دانشجویی درباره ارتباط دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود تحقیق ارتباطات و…

 • مهندسی شیمی دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE + 55
 • سرب بنزین MTBE پاکیزگی سوخت موتورهای پیستونی ایستگاه های سوخت رسانی منابع آلوده كننده محیط زیست دانلود مقالات رشته نفت و شیمی دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش…

 • روانشناسی و علوم تربیتی دانلود چارچوب و مبانی نظری افسردگی و عوامل موثر بر آن با فرمت word + 13
 • مبانی نظری افسردگی ادبیات نظری افسردگی چارچوب نظری افسردگی فصل دوم پایان نامه افسردگی خرید مبانی نظری افسردگی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود چارچوب و مبانی نظری افسردگی و عوامل موثر بر آن با فرمت word با لینک…

 • مدیریت دانلود تحقیق منابع انسانی و تاریخچه ی پیدایش مدیریتی آن با فرمت ورد + 78
 • دانلود تحقیق منابع انسانی تحقیق منابع انسانی doc تحقیق کامل منابع انسانی تحقیق درباره منابع انسانی تحقیق منابع انسانی با فرمت ورد تحقیق درمورد منابع انسانی چیست تحقیق دانش آموزی درباره منابع تحقیق دانشجویی درباره منابع دانلود دانلود سریع فایل…

 • علوم کشاورزی و منابع طبیعی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی + 185
 • ترویج فعالیتهای کشاورزی توسعه فعالیتهای کشاورزی ترویج و توسعه کشاورزی در ایران نقش شوراهای روستایی در ترویج و توسعه کشاورزی مشارکت مردمی در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی دانلود فصل دوم پایان نامه کشاورزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *