حسابداری پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت + 85

دانلود پایان نامه مطالبات معوق دانلود پایان نامه معوقات بانکی معوقات بانک تجارت تاریخچه بانکداری در ایران مطالبات معوق بانك تجارت پروژه مطالبات معوق

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت هدف از این پروژه و پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت در تهران می باشد دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت (در تهران)   چکیده: توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد.  سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟   روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی 210 پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که  نوع  تسهیلات  در افزایش  مطالبات  معوق  موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.   همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط وبخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح وفعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.            کلمات کلیدی: معوقات بانکی معوقات بانک تجارت تاریخچه بانکداری در ایران تسهیلات بانكی         فهرست مطالب   فصل اول- كلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………..2       بیان مسئله………………………………………………………….3 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..5 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….6             روش تحقیق ……………………………………………………………………………..7 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….7 قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….8 مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….9   فصل دوم – ادبیات تحقیق پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..16 تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….16 تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….17 ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….17 تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..19 مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….22 نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..22 شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………23 فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………24 اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..25 شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..26 ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….27 فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..34 انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………35 تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی…….. نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40  انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….42 طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..44 نحوه محاسبه ذخیره مطالبات  مشكوك الوصول …………………………………….46 اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………46 عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………47 نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………47 مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….49   فصل سوم –روش انجام تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………53 روش تحقیق…………………………………………………………………………….54 جامعه آماری …………………………………………………………………………..54 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..54 ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..54 تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..55 معرفی الگو…………………………………………………………………………….58   فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها مقدمه……………………………………………………………………………………61 تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..68 تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………69 تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………70 تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….71 تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….72 الگوی حاصل………………………………………………………………………….73   فصل پنجم- نتایج تحقیق خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..75 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….77 پیشنهادها……………………………………………………………………………….78 فهرست منابع  …………………………………………………………………………8   فهرست جداول جدول 1-1:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….8 جدول 2-1: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………8 جدول 1-2: بانك های ادغامی ………………………………………………………..20 جدول 2-2: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….35 جدول 3-2: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..39 جدول 4-2: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب  نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….45 جدول 1-4: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..62 جدول 2-4: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….63 جدول 3-4: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..64 جدول 4-4: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………65 جدول 5-4: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..66  جدول 6-4: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….67 جدول 7-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….68 جدول 8-4: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..69 جدول 9-4: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..70 جدول 10-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..71 جدول 11-4: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….72   فهرست نمودارها نمودار1-4:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………62 نمودار2-4: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..63 نمودار3-4: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………64 نمودار4-4: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….65 نمودار5-4: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………66 نمودار6-4: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………67         مطالب مرتبط با مطالبات معوق بانکها: دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه دانلود مقاله علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری     35000 دانلود پایان نامه مطالبات معوق دانلود پایان نامه معوقات بانکی معوقات بانک تجارت تاریخچه بانکداری در ایران مطالبات معوق بانك تجارت پروژه مطالبات معوق
 • صنایع غذایی نانو تکنولوژی در صنایع غذایی + 40
 • نانوغذا صنایع غذایی نانوتکنولوژی نانو محصولات نقش نانو تکنولوژی در صنایع غذایی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان نانو تکنولوژی در صنایع غذایی با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا نانو تکنولوژی در صنایع غذایی دانلود مقاله نانو تکنولوژی…

 • برق، الکترونیک، مخابرات روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره + 7
 • پشته سازی مكانیزمانی پایگاه داده حالت چهره تصاویر ویدیویی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا…

 • معماری پاورپوينت لویی کان 24 اسلاید + 24
 • لویی کان ppt پاورپوينت لوئی کان دانلود دانلود پاورپوينت لوئی کان پاورپوینت در مورد لویی کان پاورپوینت معماری دانلود پاورپوینت در مورد لویی کان دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوينت لویی کان 24 اسلاید با لینک مستقیم از سرور…

 • روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی پروپوزال سلامت روانی کارکنان شهرداری + 50
 • پروپوزال سلامت روان پروپوزال سلامت روانی نمونه پروپوزال سلامت روان پروپوزال در مورد سلامت روان پروپوزال سلامت روانی کارکنان پروپوزال سلامت روانی کارمندان پروپوزال سلامت روانی کارمندان شهرداری دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پروپوزال سلامت روانی کارکنان شهرداری با…

 • روانشناسی و علوم تربیتی پاورپوینت کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان + 65
 • پاورپوینت اعتیاد دانلود پاورپوینت اعتیاد پاورپوینت درباره اعتیاد پاورپوینت سوء مصرف مواد دانلود پاورپوینت سوء مصرف مواد پاورپوینت درباره سوء مصرف مواد دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت کارگاه پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد در نوجوانان و…

 • روانشناسی و روانپزشکی پاورپوینت مدیریت استرس و روشهای مقابله با آن : عوامل و علایم + 78
 • پاورپوینت مهارت مدیریت استرس پاورپوینت مدیریت استرس پاورپوینت مدیریت استرس در روانشناسی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت مدیریت استرس و روشهای مقابله با آن : عوامل و علایم با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت مدیریت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *