فقه،حقوق،الهیات تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی + 100

مسولیت مدنی میولیت حقوق مدنی دامنه مسئولیت دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مسووليت مدني وکيفري

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد. فهرست فصل اول – مسووليت مدني. 3 گفتاراول:کليات.. 3 گفتاردوم:مسووليت مدني. 5 الف)تعريف مسووليت مدني: 5 ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني: 6 1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13. 7 2- مسووليت مدني وکيفري: 8 3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري: 10 ج)مباني مسووليت مدني: 11 1)-نظريه تقصير: 12 1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22. 14 2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير): 16 1-منبع همان ص24. 17 1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202. 18 3-نظريه مختلط وواسطه: 19 1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45. 21 4-نظريه تضمين حق: 21 1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207. 22 1-منبع همان . ش 78. 22 5-نظريه انتساب اضرار: 25 6-نتيجه نهايي: 25 د)عنوانهاي ضمان قهري: 26 گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني: 34 الف)قانون مسووليت مدني مصوب1339: 34 ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب1347: 36 فصل دوم:ارکان مسووليت مدني. 38 ب)ارتکاب فعل زيانبار. 38 ج)رابطه سببيت بين عفل شخص وضرري که واردشده است. 38 گفتاراول وجودضرر. 38 الف)-مفهوم ضرر: 40 ب)اقسام ضرر: 41 1-ضررمادي(مالي): 41 2-ضررمعنوي: 45 ج)ويژگي هاي ضرري که قابل مطالبه است: 47 1-ضررمسلم باشد: 48 2-ضررمستقيم باشد: 50 3-ضرربايدجبران نشده باشد: 51 گفتاردوم:ارتکاب فعل زيانبار. 51 الف)عنصرنامشروع بودن فعل زيانبار: 51 ب)مواردمشروعيت فعل: 52 ج)تقصير: 57 د)مفهوم تقصير: 58 و)اقسام تقصير: 61 گفتارسوم رابطه سببيت واثبات آن. 62 فصل سوم:بيمه. 65 گفتاراول عقدبيمه. 65 الف)عقدبيمه. 65 ب)انواع بيمه: 66 گفتار سوم 68 الف) تعريف قرار داد بيمه مسئوليت مدني : 68 ب) ویژگی این بخش از مسئولیت: 70 ج) مبنای حقوقی مسئولیت دارنده: 71 1ـ نظریه فرض تقصیر: 72 2ـ کوتاهی در حفاظت: 74 3ـ نظریه ایجاد خطر: 75 گفتار چهارم: 76 مفهوم دارنده و شخص ثالث: 76 الف) مفهوم دارنده: 76 مقایسه م 1 قانون بیمه اجباری با قواعد مسئولیت بیمه مدنی: 79 مفهوم شخص ثالث: 81 گفتار پنجم 84 الف) دامنه مسئولیت: 84 دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث: 87 دخالت قوه قاهره: 88 تقصیر دیگران: 90 گفتار ششم: 93 الف ) دعوی جبران خسارت: 93 ب) خسارت قابل مطالبه: 94 1- خسارات مالی: 94 2-خسارات بدنی: 95 فصل اول – مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايدامااگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشدبنظرمي رسدحق وحقوق شوخي بيش نيست يامفهومي ذهني که عينيت نداردوتنهادرگوشه اي ازذهن دراميدحيات باقي مانده است پس هم بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند. 33000 مسولیت مدنی میولیت حقوق مدنی دامنه مسئولیت دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مسووليت مدني وکيفري
 • حسابداری پاورپوینت بررسی درس حسابداری صنعتی 1 + 40
 • پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 پاورپوینت درس حسابداری صنعتی 1 پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی 1 دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت بررسی درس حسابداری صنعتی 1 با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت…

 • حسابداری دانلود تحقیق مدیریت سود و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت ورد + 26
 • دانلود تحقیق سود تحقیق سود doc تحقیق کامل سود تحقیق درباره سود تحقیق سود با فرمت ورد تحقیق درمورد سود چیست تحقیق دانش آموزی درباره سود تحقیق دانشجویی درباره سود دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود تحقیق مدیریت سود…

 • حسابداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی 56 صفحه + 56
 • فصل دوم پایان نامه نقدشوندگی مبانی نظری نقدشوندگی پیشینه تحقیق نقدشوندگی پیشینه داخلی نقدشوندگی پیشینه خارجی نقدشوندگی پیشینه پژوهش نقدشوندگی پیشینه نظری نقدشوندگی ادبیات نظری نقدشوندگی چارچوب نظری نقدشوندگی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مدیریت چارچوب مفهومی مهارت های ارتباطی و بررسی آن در مدیران + 37
 • مهارت هاي ارتباطي مديران ویژگی های مهارت های ارتباطی مولفه های مهارت های ارتباطی تعریف نظری مهارت هاي ارتباطي تعریف عملیاتی مهارت هاي ارتباطي چارچوب مفهومی مهارت های ارتباطی تحقیق کامل در مورد مهارت هاي ارتباطي دانلود دانلود سریع فایل…

 • علوم اجتماعی پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن + 29
 • پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن توسعه و مفاهیم مربوط به آن مفاهیم مربوط به توسعه تغییر اجتماعی انواع تغییر اجتماعی رابطه تغییر اجتماعی و توسعه مفهوم کارکرد گرایانة ترقی مفهوم نوسازی در انسان شناسی توسعه توسعه و…

 • روانشناسی و روانپزشکی دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی + 71
 • پاورپوینت طرحواره درمانی پاورپوینت طرحواره درمانی چیست پاورپوینت طرحواره درمانی هیجانی پاورپوینت طرحواره درمانی کودکان دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی پاورپوینت طرحواره درمانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *