مدیریت ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه + 152

ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه شاخص های ارزیابی عملکرد 360 درجه روشهای ارزیابی در بازخورد 360 درجه مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران با روش 360 درجه

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه هدف از این پایان‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه ‌های تربیت بدنی دانشگاه ‌های استان خراسان رضوی با استفاده از بازخورد 360 درجه بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه         چکیده هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با استفاده از بازخورد 360 درجه بود. در این پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی به عنوان زیردستان، روسای دانشکده‌های تربیت بدنی به عنوان بالادستان، اساتید دروس تخصصی تربیت بدنی به عنوان همتایان و مدیران گروه تربیت بدنی (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر جهت انتخاب مدیران و مدیران ارشد از نوع کل شمار بود و روش نمونه‌گیری جهت انتخاب دانشجویان و اساتید به صورت تصادفی بود (96 (N=. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود.    در این پرسشنامه 40 ویژگی مدیر در قالب چهار عامل اصلی مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی به صورت جمله خبری و در مقایس پنج ارزشی لیکرت تدوین شده بود. در پژوهش حاضر پایایی کلی این پرسشنامه 97/0 بدست آمد. روش آماری این پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی بود که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین نتایج ارزیابی گروه های مورد بررسی در خصوص مهارت‌های مدیریتی و فنی و ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی در سطح معناداری 001/0 وجود دارد. در نهایت با شناسایی نقاط کور رفتار مدیران و همچنین نقاط قوت و ضعف آنان پیشنهادهایی برای بهینه سازی رفتار آن‌ها ارائه شد.       واژه های کلیدی:  مهارت‌های مدیریتی مهارت‌های فنی ویژگی‌های اجتماعی ویژگی‌های شخصیتی بازخورد 360 درجه            ‌تعریف مساله امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سروکار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه‌ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها و نمایشات ورزشی بوده و عده‌ای نیز از راه ورزش امور خویش را می‌گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از الویت‌های استراتژیک برنامه‌ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده است (جکسون و پالمر، 1380).   مدیران ورزشی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها با اهداف تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشته‌های ورزشی مربوط به خود هستند و وظیفه سیاست‌گذاری، خط‌مش گذاری و تعیین استراتژی را در رشته‌های ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. یکی از اهداف مدیران در سازمان‌های ورزشی، مانند هر سازمان دیگری، رسیدن به حداکثر کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری است که بخشی از آن از طریق کسب افتخارات بین‌المللی محقق خواهد شد.   اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهمترین آن‌ها نیروی انسانی است. در دانشگاه‌ها یکی از منابع انسانی که نقش برجسته‌ای در موفقیت دانشگاه دارد مدیران ورزشی، بویژه مدیران ورزشی ملی هستند که کوچکترین تصمیم آن‌ها می‌تواند عملکرد کل دانشگاه را در زمینه تربیت بدنی و ورزش‌های همگانی و قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته، همچنین کشف توانایی‌های خود، به اطلاع از انتظارات دانشگاه در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرآیندی بسیار ارزشمند است. مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند، اما امروزه هدف از ارزیابی، راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربحشی و کارایی است (دهقان قهفرخی، 1387).   مدیر اگر دریابد که دیگران درباره رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای ارتباطی او چگونه می‌اندیشند و چگونه وی را ارزیابی می‌کنند (ارزیابی دیگران) می‌تواند نظرات بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود (خود ارزیابی) سنجیده و برنامه خود بهینه‌سازی مناسبی برای بهبود عملکرد خویش تدارک ببیند. ارزیابی 360 درجه، به عنوان یکی از ابزارهای جدید ارزیابی عملکرد، با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوتی که با مدیر در ارتباط هستند، می‌تواند به مدیر در این زمینه کمک کند.   بازخورد 360 درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرآیند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می‌کند. بعضی از سازمان‌ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به طور سیستماتیک انجام می‌دهند. بازخورد به افراد کمک می‌کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می‌تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. سیستم‌های بازخورد 360 درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته است. تعاریف مختلفی از این فرآیند ارائه شده است. به طور کلی بازخورد 360 درجه یا بازخورد چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده‌های جمع‌آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد (مک‌کارتی، 2001).              فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق 1 1-1- ‌تعریف مساله 2 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 6 1-4- اهداف پژوهش 8 1-5- فرضیات پژوهش 9 1-6- محدودیت های پژوهش 10 1-7- پیش فرض‌های پژوهش 11 1-8- قلمرو پژوهش 11 1-9- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات 12   فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11 2-1- مقدمه 12 2-2- مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟ 13 2-3- وظایف مدیریتی 14 2-3-1- برنامه‌ریزی 16 2-3-2- سازماندهی 17 2-3-3- تأمین نیروی انسانی 18 2-3-4- هدایت 19 2-3-5- کنترل 19 2-4- مهارت‌های مدیریتی 20 2-4-1- مهارت‌های ادراکی 21 2-4-2- مهارت‌های میان فردی یا انسانی 23 2-4-3- مهارت فنی 24 2-5- نقش‌های مدیریتی 26 2-5-1- نقشهای انسانی یا میان فردی 27 2-5-2-  نقشهای اطلاعاتی 27 2-5-3- نقش‌های تصمیمی 28 2-6- ویژگی‌های مدیران موفق 28 2-7- ارزیابی عملکرد مدیران 32 2-8- ارزیابی عملکرد 37 2-9- تعریف ارزیابی عملکرد 37 2-10-تعریف ارزیابی عملکرد 38 2-11- منابع ارزیابی عملکرد 38 2-12- فرآیند ارزیابی عملکرد 43 2-13- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد 44 2-14- بازخورد 360 درجه 45 2-15- سطوح بازخورد 360 درجه 48 2-16- روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه 50 2-17- اهداف بازخورد 360 درجه 51 2-18- اهمیت درخواست بازخورد 53 2-19- مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه 55 2-20- خصوصیات ارزشیابی کننده 56 2-21- مشکلات بکارگیری ارزیابی 360 درجه 57 2-23- پیشینه تحقیق 58 2-23-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 58 2-22-2- تحقیقات انجام شده خارج کشور 64   فصل سوم روش‌شناسی تحقیق 56 3-1- مقدمه 57 3-2- روش پژوهش 57 3-3- جامعه آماری 57 3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری 58 3-5- فرآیند اجرای پژوهش 58 3-6- متغیرهای پژوهش 59 3-7- ابزار اندازه‌گیری 61 3-7-1- روایی آزمون 62 3-7-2- پایایی آزمون 62 3-8- روش جمع‌آوری اطلاعات 63 3-9- روش‌های آماری 63   فصل چهارم نتایج و یافته‌های تحقیق 62 4-1- مقدمه 63 4-2- یافتههای توصیفی 63 4-2-1- وضعیت سن دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 63 4-2-2- مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 64 4-2-3- وضعیت سن اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 64 4-2-4- وضعیت تحصیلات اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 65 4-2-5- سابقه تدریس اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 66 4-2-6- سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 66 4-2-7- وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 67 4-2-8- سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 68 4-2-9- سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 68 4-2-10- سن مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 69 4-2-11- وضعیت تحصیلات مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 70 4-2-12- سابقه مدیریت مدیران عالی دانشگاههای استان خراسان رضوی 70 4-2-13- سابقه کار مدیران عالی دانشگاههای استان خراسان رضوی 71 4-3- بررسی وضعیت طبیعی بودن دادهها 72 4-4- یافتههای استنباطی 73 4-4-1- آزمون فرض اول 73 4-4-2- آزمون فرض دوم 78 4-4-3- آزمون فرض سوم 82 4-4-4- آزمون فرض چهارم 86 4-4-5- آزمون فرض پنجم 90   فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری 85 5-1- مقدمه 86 5-2- خلاصه تحقیق 86 5-3- بحث و نتیجه گیری 88 5-4- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 92 5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 93 منابع 92                 فهرست جداول و اشکال…. شکل 2-1. ارزیابی چند منبعه 34 شکل 2-2. فرآیند ارزیابی عملکرد 34 جدول 2-1. تفاوت سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن 35 شکل 3-1. فرآیند اجرای تحقیق 58 جدول 3-1. متغیرهای پژوهش 59 جدول 3-2. ضرایب پایایی آزمون 60 جدول 4-1. سن دانشجویان 63 جدول 4-2. مقطع تحصیلی دانشجویان 64 جدول 4-3. سن اساتید 64 جدول 4-4. وضعیت تحصیلات اساتید 65 جدول 4-5. سابقه تدریس اساتید 65 جدول 4-6. سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی 66 جدول 4-7. وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی 66 جدول 4-8. سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی 67 جدول 4-9. سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی 67 جدول 4-10. سن مدیران عالی 68 جدول 4-11. وضعیت تحصیلات مدیران عالی 68 جدول 4-12. سابقه مدیریت مدیران عالی 69 جدول 4-13. سابقه کار مدیران عالی 69 جدول 4-14. نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده‌ها در پرسشنامهها 70 جدول 4-15. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی 71 جدول 4-16. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی 71 جدول 4-17. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی 72 جدول 4-18. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های مدیریتی 72 جدول 4-19. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروهها در شاخصهای مدیریتی 73 جدول 4-20. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخصهای مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه گروه‌ها 73 جدول 4-21. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی 74 جدول 4-22. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی 74 جدول 4-23. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی 75 جدول 4-24. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخص‌های مهارت‌های فنی 75 جدول 4-25. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروهها در شاخصهای فنی 76 جدول 4-26. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های مهارت‌های فنی از دیدگاه گروهها 76 جدول 4-27. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های اجتماعی 77 جدول 4-28. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی 77 جدول 4-29. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی 78 جدول 4-30. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخصهای مهارت‌های اجتماعی 78 جدول 4-31. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروه‌ها در شاخصهای اجتماعی 79 جدول 4-32. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخصهای مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه گروه‌ها 79 جدول 4-33. میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی 80 جدول 4-34. نتایح آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی 80 جدول 4-35. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی 81 جدول 4-36. نتایج آزمون کراسکال‌ولیس جهت مقایسه شاخصهای مهارت‌های شخصیتی 81 جدول 4-37. نتایج آزمون یو من ویتنی در خصوص مقایسه دو به دو گروهها در شاخص‌های شخصیتی 82 جدول 4-38. میانگین نمرات ارزیابی مدیران در خصوص شاخص‌های ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه گروهها 82 جدول 4-39. میانگین امتیاز ارزیابی کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها 83 جدول 4-40. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی کلی 83 جدول 4-41. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی 84       125000 ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه شاخص های ارزیابی عملکرد 360 درجه روشهای ارزیابی در بازخورد 360 درجه مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران با روش 360 درجه
 • حمل و نقل دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد + 33
 • پاورپوینت سیستم های هوشمند پاورپوینت حمل و نقل شهری مشهد پاورپوینت حمل و نقل شهری دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا…

 • محیط زیست پاورپوینت آشنایی با مناطق حفاظت شده استان مرکزی + 19
 • مناطق حفاظت شده ppt مناطق حفاظت شده پاورپوینت پاورپوینت مناطق حفاظت شده پاورپوینت مناطق حفاظت شده استان مرکزی دانلود پاورپوینت مناطق حفاظت شده استان مرکزی پاورپوینت در مورد مناطق حفاظت شده استان مرکزی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت…

 • روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن + 8
 • پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راثبلوم پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلـوم دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی…

 • گوناگون پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک + 26
 • پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مدیریت و برنامه ریزی شهری پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و انواع آن دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با لینک…

 • کامپیوتر و IT پاورپوینت ورود و خروج اطلاعات در C پلاس پلاس + 8
 • پاورپوینت برنامه نویسی دانلود پاورپوینت برنامه نویسی پاورپوینت درباره برنامه نویسی پاورپوینت C++ دانلود پاورپوینت C++ پاورپوینت درباره C++ دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت ورود و خروج اطلاعات در C پلاس پلاس با لینک مستقیم از سرور اصلی…

 • مدیریت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان 47 صفحه + 47
 • فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی کارکنان مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان پیشینه داخلی رضایت شغلی کارکنان پیشینه خارجی رضایت شغلی کارکنان پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان پیشینه نظری رضایت شغلی کارکنان ادبیات نظری رضایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *