مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی 147 صفحه + 147

مبانی نظری فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی مبانی نظری مدیریت مشارکتی پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی 147 صفحه

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی 147 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.           چکیده مدیریت مشاركتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است،زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجراء می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن مشاركت  موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد .لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشاركتی ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.   توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی، پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است. ازدهه 1980 به بعد، نگرش مدیران و محققان نسبت به سازمان تغییرکرده است وتجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازتخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده است . امروزه با استفاده از این نگرش، سازمانهای مختلف در سراسر جهان به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند و در زمینه بهره گیری از چالش های محیطی، برای پویا کردن فرهنگ سازمانی تلاش می کنند. موفقیت چشمگیر دهه های اخیر، سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد ( روحی عزیزی و همکاران، 1382).      سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی، واحد ها و سلسله مراتب است . یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و … است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری باهم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است . لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشدوهر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر واقع نمی شود،  در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد .   واژگان کلیدی: سبک رهبری فرهنگ سازمانی مدیریت مشارکتی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی        مقدمه در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری ، یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی ، ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است . موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر ، بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد .در یک سازمان ، مدیران ، تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات ، تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها ، مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد . در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان ، خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد .    از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است ، سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید . بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است . در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود . در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود .              فهرست مطالب     فصل دوم : ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق  بخش اول : فرهنگ سازمانی  مقدمه  – تعریف فرهنگ – تعریف سازمان – حوزه های فرهنگ – تاریخچه فرهنگ سازمانی  – منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان – اهمیت فرهنگ سازمانی  -پویایی فرهنگ سازمانی  – تعاریف فرهنگ سازمانی  – تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی  — دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت  — فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها   — خرده فرهنگ های افقی  — خرده فرهنگ های عمودی  — دیدگاه جفری سانن فلد — انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی — دیدگاه چارلز هندی  – سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی  – سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین – مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ  -ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت –ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین – ابعاد فرهنگ سازمانی  – عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان – الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی — الگوی (AGIL) پارسونز –الگوی ویلیام اوشی — الگوی لیت وین و استرینگر — الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی — الگوی کرت لوین — مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی — مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی — دیدگاه بارون و والترز — الگوی پیترز و واترمن – مدیریت فرهنگ سازمانی – فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی – مولفه های فرهنگ سازمانی –خلاقیت فردی — حمایت مدیریت — تعلق سازمانی — سازش با پدیده تعارض — سبک رهبری   بخش دوم: مدیریت مشاركتی  –مشاركت  –مفهوم مشاركت و مدیریت مشاركتی  –سیر تكوین مدیریت مشاركتی  –سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشاركتی در ایران  –مبانی فكری مشاركت  –اهداف مدیریت مشاركتی  –انواع مشاركت  –پیش نیازهای مشاركت  — درجات مشاركت  — درجات مشاركت و سلسله مراتب نیازها  — عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشاركتی  — ویژگی های افراد و سازمان مشاركت جو  — مهارت های لازم برای مدیریت مشاركتی  –فرهنگ مدیریت مشاركتی  — ابعاد مشاركت  –سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشاركتی  — اهرم های ضروری برا ی حركت به سوی مدیریت مشاركتی  — برنامه ها و فنون مدیریت مشاركتی  — مهندسی مجدد سازمان ها و مشاركت              — الگوی مشاركت فراگیر                                     — عملکرد مدیریت مشاركتی          — نقش مدیریت مشاركتی در افزایش اثر بخشی كاركنان  — مزایای مدیریت مشاركتی  — دیدگاههای موافقان و مخالفان مشاركت   — پیش فرضهای نادرست درباره مشاركت كاركنان               — موانع مشاركت از دیدگاه دانش مدیریت        — موانع فرهنگی مشاركت                                                               — موانع مشاركت در بخش دولتی                    — روش های غلبه نمودن بر موانع مشاركتی               بخش سوم: پیشینه تحقیق — سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده  — چهارچوب نظری تحقیق    27000 مبانی نظری فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی مبانی نظری مدیریت مشارکتی پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی
 • فنی و مهندسی پاورپوینت CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن + 21
 • پاورپوینت CMMS دانلود پاورپوینت CMMS پاورپوینت درباره CMMS دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت CMMS و توانایی ها و ویژگی های آن…

 • پرستاری پاورپوینت کلبسیلا و خواص بیوشیمیایی + 33
 • پاورپوینت کلبسیلا پاورپوینت کلبسیلا در ادرار پاورپوینت درمان باکتری کلبسیلا پاورپوینت کلبسیلا پنومونیه دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت کلبسیلا و خواص بیوشیمیایی با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت کلبسیلا و خواص بیوشیمیایی دانلود پاورپوینت کلبسیلا…

 • داروسازی پاورپوینت صرع چیست و انواع آن + 4
 • دانلود پاورپوینت صرع چیست؟ پاورپوینت صرع چیست و انوع آن پاورپوینت صرع چیست؟ دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت صرع چیست و انواع آن با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت صرع چیست و انواع آن پاورپوینت…

 • حمل و نقل پاورپوینت ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار + 25
 • پاورپوینت الگوریتم برای مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه دانلود پاورپوینت الگوریتم برای مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با…

 • علوم اجتماعی دانلود پاورپوینت فصل 3 سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی + 16
 • پاورپوینت درس سالم باش شاداب باش پاورپوینت درس علوم تجربی اول دبستان پاورپوینت فصل 3 سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود پاورپوینت فصل 3 سالم باش شاداب باش علوم اول ابتدایی با…

 • مدیریت پاورپوینت شاخص های بهداشتی و ابزارهای اندازه گيری در اپيدميولوژی + 28
 • پاورپوینت شاخص های بهداشتی پاورپوینت شاخص های بهداشتی ppt پاورپوینت آمار و شاخص های بهداشتی پاورپوینت شاخص های واحد بیماریها دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت شاخص های بهداشتی و ابزارهای اندازه گيری در اپيدميولوژی با لینک مستقیم از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *