پیراپزشکی بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی + 118

چاقی اضافه وزن غدد درون‌ریز مکمل یاری کلسیم دانلود پایان نامه علوم تغذیه تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان پروفایل لیپید دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

دانلود

دانلود سریع فایل با عنوان

بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی دانلود مقاله همین عنوان: تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی مقدمه: امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.   مواد و روشها: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: 6±25  سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m2 25≤BMI ) به مدت 30 روز 1000 میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (24=n) یا دارونما (20=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل 12 ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در 4 نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در 4 نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول  Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از 3 روز یادآمد 24 ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش 9) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.   یافته ها: تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.     واژه‌های کلیدی: چاقی کلسیم کلسترول اضافه وزن غدد درون‌ریز تری‏گلیسرید آپولیپوپروتئین     نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.       فهرست مطالب   مقدمه اهداف و فرضیات هدف اصلی اهداف ویژه هدف كاربردی فرضیات جدول متغیرها   فصل اول: كلیات مقدمه‌ای بر كلسیم نیاز (DRI) و مسمومیت مهمترین عملكردهای كلسیم منابع غذایی و دریافت ارتباط دریافت پائین كلسیم با بیماری های مزمن استئوپورز فشارخون بالا سنگ كلیه سرطان لیپیدهای خون تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها) كلسترول لیپوپروتئین‌ها متابولیسم لیپوپروتئین‌ها بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها DRI كلسیم بزرگسالان مرد و زن محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده    فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها ارتباط كلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن   فصل سوم: مواد و روش‌ها نوع پژوهش افراد مورد مطالعه معیارهای ورود به مطالعه معیارهای خروج از مطالعه برآورد حجم نمونه نمونه‌یابی نحوه انجام پژوهش مكمل كلسیم و دارونما اندازه گیری محتوای كلسیم كپسول‌ها اندازه‌گیری‌های تن سنجی نمونه‌های خون اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها تجزیه و تحلیل آماری محاسبه كلسیم و انرژی رژیم غذایی ملاحظات اخلاقی   فصل چهارم: یافته‌ها میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و كلسیم گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل دارونما مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پس از مداخله مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله جمع‌بندی نتایج   فصل پنجم: بحث مقایسه گروه های مكمل كلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه     تأثیر مكمل یاری كلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها تأثیر مكمل یاری بر وزن و چربی بدن   پیشنهادات پیوست و ضمائم چكیده انگلیسی منابع و ماخذ               فهرست جداول جدول متغیرها جدول 1-1- DRI كلسیم بزرگسالان مرد و زن جدول 2-1- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و كلسیم گروه‌های مكمل كلسیم و دارونما  جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله جدول 5-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم جدول 6-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما جدول 7-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم جدول 8-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما جدول 9-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پس از مداخله جدول 10-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله       فهرست پیوست و ضمائم: پیوست 1: رضایت نامه کتبی    پیوست 2: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه  پیوست 3: پرسشنامه 3 روز یاد آمد خوراک  پیوست 4: واژه های اختصاری     45000 چاقی اضافه وزن غدد درون‌ریز مکمل یاری کلسیم دانلود پایان نامه علوم تغذیه تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان پروفایل لیپید دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه
 • حسابداری پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت مشهود + 63
 • پاورپوینت انواع دارایی های مشهود پاورپوینت دارایی های مشهود پاورپوینت دارایی های ثابت مشهود پاورپوینت دارایی های ثابت مشهود افراد پاورپوینت دارایی های ثابت نامشهود دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت مشهود با لینک مستقیم…

 • روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه سلامت روان scl90 با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی + 7
 • پرسشنامه سلامت روان scl90 پرسشنامه تست scl90 دانلود پرسشنامه سلامت روان scl 90 نمره دهی پرسشنامه scl90 نمونه تفسیر آزمون scl90 روش نمره گذاری پرسشنامه scl90 دانلود پرسشنامه scl-25 دانلود تفسیر scl90 دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پرسشنامه سلامت…

 • روانشناسی و علوم تربیتی پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه بهزیستی روانی + 28
 • فصل دوم پایان نامه بهزیستی روانی مبانی نظری بهزیستی روانی پیشینه تحقیق بهزیستی روانی پیشینه داخلی بهزیستی روانی پیشینه خارجی بهزیستی روانی پیشینه پژوهش بهزیستی روانی پیشینه نظری بهزیستی روانی ادبیات نظری بهزیستی روانی چارچوب نظری بهزیستی روانی دانلود دانلود…

 • مدیریت پاورپوینت ايمنی ساختمان + 11
 • پاورپوینت ايمنی ساختمان دانلود پاورپوینت ايمنی ساختمان پاورپوینت تحقیق در مورد ایمنی ساختمان پاورپوینت ایمنی و الزام آن در محیط های کارگاهی دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت ايمنی ساختمان با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت…

 • پزشکی پاورپوینت آنفولانزای خوکی + 13
 • پاورپوینت درمان آنفولانزای خوکی پاورپوینت واکسن آنفولانزای خوکی پاورپوینت بیماری آنفولانزای خوکی پاورپوینت علت آنفولانزای خوکی پاورپوینت آنفولانزای خوکی در انسان دانلود دانلود سریع فایل با عنوان پاورپوینت آنفولانزای خوکی با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا پاورپوینت آنفولانزای…

 • برق و الکترونیک دانلود پاورپوینت آشنایی با رشته مهندسی برق + 20
 • پاورپوینت آشنایی با رشته مهندسی برق پاورپوینت آشنایی با گرایش های رشته برق پاورپوینت اهداف گرایش های رشته برق دانلود دانلود سریع فایل با عنوان دانلود پاورپوینت آشنایی با رشته مهندسی برق با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت فایلینا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *